ชุดที่ 3 แอโรบิคแผนไทยโบราณคดี

1. สุโขทัย --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
2. ทวาราวดี --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
3. ลพบุรี --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
4. ศรีชัยสิงห์ --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
5. กลองยาว --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
6. นกเขามะราปี --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
7. เขมรไทรโยค --------------------------------------------- ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
น่ารักแบบไทยๆ จิตใจเบิกบาน หุ่นสวยสราญ สุขภาพยั่งยืน